Ogólne warunki handlowe

 1. Te Ogólne Warunki Handlowe i Transportowe ("Warunki") dotyczą wysyłek produktów przez FORTATECH ("Wysyłki")
 2. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymannia przez Zamawiającego potwierdzenia, że FORTATECH przyjął zamówienie ("Potwierdzenie zamówienia").
 3. Towary są wymienione w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Ogólne Warunki Handlowe Zamawiającego są wiążące tylko wtedy, gdy są potwierdzone pisemnie przez FORTATECH.
 5. Wszystkie uzgodnienia i oświadczenia prawne stron umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
 6. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, ale niewiążącym katalogiem online, względnie niewiążącym zaproszeniem Klientów do zamówienia produktu w sklepie internetowym. Fortatech AG zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości dostaw dla niektórych produktów i nieprzeprowadzenia dostawy.
 7. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient automatycznie otrzymuje potwierdzenie odbioru, które dokumentuje otrzymanie zamówienia przez Fortatech AG.
2. Ceny i warunki płatności
 1. Ceny i warunki płatności są określone w potwierdzeniu zamówienia. Termin płatności musi być dotrzymany, nawet jeśli realizacja umowy jest opóźniona lub brakuje nawet nieznacznej części dostaw.
 2. Minimalna kwota zamówienia poza sklepem intenetowym wynosi 80 CHF/EUR
 3. Faktury papierowe są płatne i ustalane dla zamówienia
 4. Miejscem wykonania płatności jest siedziba FORTATECH. Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub potrąceń wynikających z tytułu roszczeń wzajemnych.
 5. Po upływie terminu płatności Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 8%.
3. Termin dostawy
 1. Termin dostaw („Dostawa”) rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i z punktu widzenia FORTATECH wszystkie warunki świadczenia ewentualnych usług zostały spełnione. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, pod warunkiem że klient otrzymał powiadomienie o gotowości do wysyłki dostaw lub, w przypadku jakichkolwiek usług, dostawy są gotowe do działania zgodnie z przeznaczeniem
 2. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony w przypadku pojawienia się przeszkód, których FORTATECH nie może uniknąć pomimo zastosowania należytej staranności lub jakichkolwiek innych okoliczności, za które FORTATECH nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy nabywca może dochodzić odszkodowania za opóźnienie, o ile opóźnienie zostało w sposób oczywisty spowodowane przez FORTATECH, a nabywca doznał w związku z tym szkody. Odszkodowanie za zwłokę wynosi 0,2% ceny umownej opóźnionej części dostawy za każdy pełny tydzień opóźnienia i jest ograniczone do łącznie 5% ceny umownej tej części. Po osiągnięciu maksymalnej kwoty odszkodowania za zwłokę Klient musi wyznaczyć FORTATECH rozsądny okres karencji na piśmie
 4. Roszczenia kupującego wynikające z opóźnień w wykonaniu umowy lub z nimi związane są wyraźnie i ostatecznie uregulowane w niniejszym punkcie 3. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub niezgodnego z prawem zamiaru
4. Przeniesienie ryzyka
 1. Przeniesienie ryzyka następuje przy dostawie EXW (INCOTERMS 2010) lub po zakończeniu ewentualnych usług. Jeśli wysyłka jest opóźniona lub staje się niemożliwa bez naszej winy, ryzyko przechodzi na kupującego po powiadomieniu o gotowości do wysyłki. Uzgodnione w drodze wyjątku przejęcie kosztów transportu przez Fortatech AG nie ma wpływu na przeniesienie ryzyka.
5. Odbiór dostawy
 1. Kupujący musi sprawdzić dostawę po otrzymaniu i powiadomić FORTATECH na piśmie o wszelkich wadach w ciągu 7 dni od otrzymania dostawy. Jeśli klient nie zgłosi wad zgodnie z niniejszym punktem 5.1, dostawę uznaje się za zatwierdzoną.
 2. Jeżeli dostawa okaże się wadliwa, kupujący ma prawo wyłącznie do żądania usunięcia wad, o ile mają one być reprezentowane przez FORTATECH, w rozsądnym terminie.
 3. Jeżeli w dostawach nie ma żadnych wad lub występują tylko wady, które nie są istotne, uznaje się, że odbiór dostawy został dokonany po zakończeniu kontroli.
 4. Roszczenia klienta z tytułu wad dostawy lub w związku z nimi są wyraźnie i ostatecznie uregulowane w niniejszym punkcie 5. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub niezgodnego z prawem zamiaru.
6. Gwarancja
 1. FORTATECH przejmuje gwarancję za wady dostawy, pod warunkiem, że wady wystąpią przed końcem okresu gwarancyjnego.
 2. FORTATECH nie ponosi odpowiedzialności za niezgodny z umową stan dostaw, który to został zawiniony przez klienta.
 3. Jeżeli dostawa okaże się wadliwa przed upływem okresu gwarancji, kupujący ma prawo do żądania usunięcia wad, o ile odpowiedzialność za nie ponosi FORTATECH, w rozsądnym terminie.
 4. Zobowiązanie FORTATECH do usunięcia wad zakłada, że kupujący powiadomi pisemnie w okresie gwarancji o usterkach, niezwłocznie po ich wykryciu.
 5. FORTATECH ponosi koszty związane z naprawą stwierdzonej wady. Wszystkie pozostałe koszty ponosi kupujący.
 6. Gwarancja wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wysyłki z FORTATECH.
 7. Roszczenia gwarancyjne klienta są wyraźnie i jednoznacznie uregulowane w niniejszym punkcie 6. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub niezgodnego z prawem zamiaru
7. Zastrzeżenie własności
 1. Dostawy pozostają własnością FORTATECH, dopóki klient nie wypełni swojego obowiązku zapłaty, a FORTATECH nie otrzyma w całości wszystkich płatności zgodnie z umową.
8. Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Wszelkie roszczenia nabywcy o odszkodowanie za szkody, które nie wystąpiły w samych dostawach, takie jak: utrata możliwości użytkowania, utrata zamówień, utrata zysków, roszczenia stron trzecich lub rekompensata za szkody pośrednie i wynikowe, niezależnie od podstaw prawnych, za które takie szkody są dochodzone, są wykluczone. Odpowiedzialność FORTATECH wynikająca z lub w związku z umową lub jej niewłaściwym wykonaniem jest ograniczona do łącznej wysokości 50% (w tym należnego odszkodowania za opóźnienie) uzgodnionej ceny za zrealizowane dostawy.
 2. Roszczenia nabywcy wynikające z lub w związku z umową lub jej niewłaściwą realizacją są wyraźnie i jednoznacznie uregulowane w niniejszych warunkach. Inne i dalsze roszczenia są wykluczone. Te ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub niezgodnego z prawem zamiaru.
9. Wycofanie części dostaw
 1. Z zastrzeżeniem wcześniejszego pisemnego porozumienia, FORTATECH jest przygotowany do przyjęcia zwrotu części dostaw pod ustalonymi warunkami.
10. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków okaże się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, strony zastąpią to postanowienie nową umową możliwie najbliższą ich celowi gospodarczemu.
11. Jurysdykcja i obowiązujące prawo
 1. Sądem właściwy jest sąd w St. Gallen, Szwajcaria. FORTATECH jest jednak również uprawniony do pozwania klienta w jego siedzibie.
 2. Umowa podlega materialnemu prawu szwajcarskiemu. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. jest wykluczone.